ชุมชนพระเมตตา เบตง | สวนเอเดนใหม่ แผ่นดินแห่งพระสัญญา…

วจนพิธีกรรมเสกเสาเอก อาคารหลังใหม่บ้านชุมพาบาล

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.2021 เวลา 09.00 น. วันสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรมเสกเสาเอกอาคารหลังใหม่บ้านชุมพาบาล ซึ่งจัดเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์และอาคารที่พัก สำหรับรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังฆมณฑล เช่น การประชุมสัมมนาและการจัดอบรมในวาระต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นอาคารบ้านพักสำหรับพระสงฆ์-นักบวช เพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้ พี่น้องทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนในการดำเนินการได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 296-082304-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี” หรือติดต่อได้ที่ 081-7645194 (คุณวิชุตา)

Read more

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับคณะทำงาน วิถีชุมชนวัด

“ขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัด ด้วยการจัดการที่ดี” วันที่ 28-30 ธันวาคม 2020 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับ คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบา เพื่อประเมิน ติดตาม และวางแนวทางการขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัดในปี 2021 โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของแต่ละชุมชนวัด ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับจากการออกไปพบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามวัด และการวางแผนงานอภิบาลของแต่ละวัด ซึ่งได้จากการสัมมนาพระสงงฆ์ นักบวช ฆราวาส ประจำปี 2020

Read more

ทีมงานสังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้ง..

วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 ทีมงานสังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยในวันแรก ได้ร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช ซึ่งนำสำรวจพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง พบชุมชนซอยหาดทราย ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ มีน้ำท่วมขัง รถเข้าไม่ถึง ต้องสัญจรด้วยเรือเท่านั้น จากการพูดคุยกับชาวบ้าน ทราบว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้ว และคาดว่าจะต้องอยู่ในสภาพนี้อีกเป็นเดือน ยิ่งหากมีฝนซ้ำลงอีก น้ำก็จะขึ้นสูงอีกด้วย และในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้ทำการสำรวจกันต่อ ชุมชนบ้านบางบูชา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง มีน้ำท่วมขัง มีกลิ่นเหม็น และชาวบ้านเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ไข้หวัด น้ำกัดเท้า

Read more

คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาลเยาวชน เตรียมจัดชุมนุมเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์” ในเดือน มกราคม 2021 นี้!

“เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี” เตรียมตัวให้พร้อม.. โอกาสที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กำหนดให้เดือนพฤศจิกายน 2020 – ตุลาคม 2021 เป็นปีเยาวชน คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดประชุม เตรียมชุมนุมเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์” โดยมีกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนประมาณ 350 คน ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2021

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี, สรุปรายงานประจำปี ค.ศ.2020

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล เพื่อปรึกษาหารือ, สรุปรายงานประจำปี ค.ศ.2020 และเตรียมนำเสนอโครงการ กิจกรรม ตลอดปี ค.ศ.2021 ณ ห้องประชุม อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2020

Read more

อบรมพัฒนาศักยภาพคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2020

อบรมพัฒนาศักยภาพคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Read more

ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) ในหัวข้อ “การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) จัดฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์” วันที่ 5 ธันวาคม 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล พร้อมกันนี้ ได้มีการเลือกผู้ประสานงานกลุ่ม CFC ในระดับสังฆมณฑล คือ คุณศุภชาติ สมุหธนากุล รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Read more