พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับคณะทำงาน วิถีชุมชนวัด

“ขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัด ด้วยการจัดการที่ดี” วันที่ 28-30 ธันวาคม 2020 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับ คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบา เพื่อประเมิน ติดตาม และวางแนวทางการขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัดในปี 2021 โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของแต่ละชุมชนวัด ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับจากการออกไปพบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามวัด และการวางแผนงานอภิบาลของแต่ละวัด ซึ่งได้จากการสัมมนาพระสงงฆ์ นักบวช ฆราวาส ประจำปี 2020

Read more

ทีมงานสังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้ง..

วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 ทีมงานสังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยในวันแรก ได้ร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช ซึ่งนำสำรวจพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง พบชุมชนซอยหาดทราย ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ มีน้ำท่วมขัง รถเข้าไม่ถึง ต้องสัญจรด้วยเรือเท่านั้น จากการพูดคุยกับชาวบ้าน ทราบว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้ว และคาดว่าจะต้องอยู่ในสภาพนี้อีกเป็นเดือน ยิ่งหากมีฝนซ้ำลงอีก น้ำก็จะขึ้นสูงอีกด้วย และในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้ทำการสำรวจกันต่อ ชุมชนบ้านบางบูชา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง มีน้ำท่วมขัง มีกลิ่นเหม็น และชาวบ้านเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ไข้หวัด น้ำกัดเท้า

Read more

คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาลเยาวชน เตรียมจัดชุมนุมเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์” ในเดือน มกราคม 2021 นี้!

“เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี” เตรียมตัวให้พร้อม.. โอกาสที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กำหนดให้เดือนพฤศจิกายน 2020 – ตุลาคม 2021 เป็นปีเยาวชน คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดประชุม เตรียมชุมนุมเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์” โดยมีกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนประมาณ 350 คน ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2021

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี, สรุปรายงานประจำปี ค.ศ.2020

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล เพื่อปรึกษาหารือ, สรุปรายงานประจำปี ค.ศ.2020 และเตรียมนำเสนอโครงการ กิจกรรม ตลอดปี ค.ศ.2021 ณ ห้องประชุม อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2020

Read more

อบรมพัฒนาศักยภาพคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2020

อบรมพัฒนาศักยภาพคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Read more

ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) ในหัวข้อ “การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) จัดฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์” วันที่ 5 ธันวาคม 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล พร้อมกันนี้ ได้มีการเลือกผู้ประสานงานกลุ่ม CFC ในระดับสังฆมณฑล คือ คุณศุภชาติ สมุหธนากุล รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Read more

ทีมงานสังคมพัฒนาฯ ลงสำรวจพื้นที่ อ.ปากนคร จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้เข้าเยี่ยมท่านนายก นายสมศักดิ์ อนันตพืช ซึ่งศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากการประสานงานลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเมื่อครั้งเกิดภัยภิบัติพายุปาบึกที่ผ่านมา ได้ทำการพูดคุยปรึกษาถึงสภาพสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งความต้องการและปัจจัยเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชาวบ้านในสถานการณ์น้ำท่วมขัง ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้ทำการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วนั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป เป็นพิเศษต่อบรรดาคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนปัจจัยสี่ สำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังมีความต้องการที่นอน หมอนมุ้ง ผ้าห่ม อย่างมาก ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสมทบทุนให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนี้ โดยสามารถบริจาคโดยตรงไปยัง มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี สั่งจ่าย/โอนเงิน : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า บัญชีชื่อ

Read more