ส่งเสริมงานสังคมพัฒนาคาริตัสท่าแขก-บ้านดงหมากแดง (13-14MAY2019)

13-14 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังสุวรรณเขต-แขวงคำม่วน ประเทศลาว กระชับความเข้มแข็งในชีวิตจิตของการทำงานสังคมพัฒนาร่วมกับคาริตัสท่าแขก โดยได้เข้าหมู่บ้านดงหมากบ้าพูดคุยกับผู้แทนบ้าน และพี่น้องจำนวน 38 คน จาก 47 ครัวเรือนที่ได้ร่วมโครงการ ณ วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านดงหมากบ้า พร้อมทั้งลงยังพื้นที่นา เพื่อประเมินความต้องการในการขุดหนองน้ำ เป็นโอกาสดีในการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพคาริตัสท่าแขกของทุกหมู่บ้านตลอด 2 ปี ที่ได้เริ่มดำเนินการมา การได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และการประชุมร่วมกับคุณพ่อแก้วอุดร สีจันทิลาด ผู้อำนวยการคาริตัสท่าแขก และคุณหงสา เทบบัวลี เจ้าหน้าที่คาริตัส ถึงสถานการณ์หลังน้ำท่วมหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2561 ที่ผ่านมา

Read more

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และพูดคุยกับแรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ

13 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี ติดต่อประสานงานการรับลูกของแรงงานชาวเมียนมาร์ จำนวน 4 คน ไปศึกษาเล่าเรียน และอยู่ในความดูแลของ Sister Matha โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และพูดคุยกับแรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าหลายครอบครัว แม่พ่อของเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และบ่อยครั้งที่เด็กต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง เราจึงประสานงานกับพ่อแม่ของเด็ก พูดคุยอธิบายถึงเหตุผล ความเสี่ยงจากการปล่อยให้เด็กอยู่บ้านโดยลำพัง เช่น การถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ สุดท้ายพ่อและแม่ของเด็กได้ตกลงใจให้ลูกทั้ง 4 คน ไปอยู่ในความดูแลของ Sister Matha ที่ศูนย์เมตตาเช้เหม่า เกาะสอง

Read more

อบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4

วันที่ 12 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้นำและสมาชิก CBO ในพื้นที่จังหวัดพังงา (ร่วมด้วยกลุ่มตะกั่วป่า กลุ่มทับละมุ กลุ่มรมณีย์ กลุ่มคุระบุรี กลุ่มน้ำเค็ม และกลุ่มคึกคัก) โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานและการจ้างงานแรงงานต่างด้าว” และ“กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์สังคมพัฒนาฯ บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน

Read more

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พังงา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชนให้กับกลุ่มเด็กไทย มอแกน และเมียนมาร์

วันที่ 11 พ.ค. 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พังงา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชนให้กับกลุ่มเด็กไทย มอแกน และเมียนมาร์ ณ บ้านรักศิลป์ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า เพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ รวมทั้งเด็กได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ต่างเชื้อชาติในชุมชน มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน

Read more

เยาวชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม

29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2019 ฝ่ายอภิบาลคริสตชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยแผยกเยาวชน ได้จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ (iLEAD)” ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมค่ายจำนวน 57 คน พระสงฆ์ 5 องค์ นักบวช 6 ท่าน และผู้ประสานงานเยาวชน 11 คน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง

Read more

บ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง บ้านอบรมแรก สู่การเป็นผู้อภิบาล

350 ปีมิสซังสยาม 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง มองดูบ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง บ้านอบรมแรก สู่การเป็นผู้อภิบาล เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง ตลอดช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคม 2019 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้เป็นเดือนของการภาวนาเพื่อกระแสเรียกพระสงฆ์ – นักบวช ฝ่ายอภิบาลคริสตชน โดยแผนกกระแสเรียก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมกระแสเรียก ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2019 ณ

Read more

ธารน้ำใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัย “ปาบึก”

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบอลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าในการมอบบ้านน้ำใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จากการ ลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่ ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากนคร พบว่า มีพี่น้องที่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 13 หลังคาเรือน ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด และยังไม่สามารถกลับมามีบ้านอยู่ดังเดิม ต้องอาศัยบ้านเช่า และบ้านญาติ พักอาศัย ทางศูนย์จึงได้ดำเนินการ

Read more

ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

27 เมษายน 2019 วันที่สองของการชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมวันนี้ เป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศไทยจากทั้ง 11 สังฆมณฑลที่มาพร้อมกันการแสดง มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขมิสซังสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ ได้มอบใบพรพระสันตะปาปา และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่งานเครือข่ายผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน, ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจำนวน 20 ท่าน และลูกกตัญญูต่อบุพการี จำนวน 18 ท่าน

Read more

เสกบ้านหมู่คณะ Marist Fathers

8 เมษายน 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกบ้านสำหรับหมู่คณะนักบวช Marist Fathers อ.เมือง จ.ระนอง คณะนี้ได้เข้ามาเริ่มกิจการในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในปี 2006 ปัจจุบันได้ให้บริการช่วยเหลือด้านการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น สำหรับลูก หลานของผู้อพยพย้ายถิ่น โดยร่วมกับฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และได้มีการจัดตั้งมูลินิธิมาริส เพื่อดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเสกบ้านในวันนี้เป็นไปในแบบบรรยากาศของครอบครัว Marist Fathers เนื่องจากหมู่คณะ Marist Fathers ในประเทศไทยสังกัดแขวงฟิลิปปินส์ มีสมาชิกจำนวน 13 คน

Read more

รวมคน พลมารี

เตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการจัดงาน ได้เลือกเอาการฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จัดกิจกรรมรวมพลังพลมารี ทุกเปรสิเดียม ในสังฆมณฑล ภาวนาสำหรับความต้องการต่าง ๆ ของพระศาสนจักรท้องถิ่น งานนี้คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาธิการอำนวยการจัดงานชุมนุม และเป็นวิทยากรอบรม ด้วยตนเอง รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพรวมคน พลมารี

Read more