ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พังงา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชนให้กับกลุ่มเด็กไทย มอแกน และเมียนมาร์

วันที่ 11 พ.ค. 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พังงา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชนให้กับกลุ่มเด็กไทย มอแกน และเมียนมาร์ ณ บ้านรักศิลป์ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า เพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ รวมทั้งเด็กได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ต่างเชื้อชาติในชุมชน มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน

Read more

เยาวชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม

29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2019 ฝ่ายอภิบาลคริสตชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยแผยกเยาวชน ได้จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ (iLEAD)” ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมค่ายจำนวน 57 คน พระสงฆ์ 5 องค์ นักบวช 6 ท่าน และผู้ประสานงานเยาวชน 11 คน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง

Read more

บ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง บ้านอบรมแรก สู่การเป็นผู้อภิบาล

350 ปีมิสซังสยาม 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง มองดูบ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง บ้านอบรมแรก สู่การเป็นผู้อภิบาล เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง ตลอดช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคม 2019 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้เป็นเดือนของการภาวนาเพื่อกระแสเรียกพระสงฆ์ – นักบวช ฝ่ายอภิบาลคริสตชน โดยแผนกกระแสเรียก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมกระแสเรียก ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2019 ณ

Read more

ธารน้ำใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัย “ปาบึก”

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบอลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าในการมอบบ้านน้ำใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จากการ ลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่ ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากนคร พบว่า มีพี่น้องที่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 13 หลังคาเรือน ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด และยังไม่สามารถกลับมามีบ้านอยู่ดังเดิม ต้องอาศัยบ้านเช่า และบ้านญาติ พักอาศัย ทางศูนย์จึงได้ดำเนินการ

Read more

ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

27 เมษายน 2019 วันที่สองของการชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมวันนี้ เป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศไทยจากทั้ง 11 สังฆมณฑลที่มาพร้อมกันการแสดง มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขมิสซังสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ ได้มอบใบพรพระสันตะปาปา และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่งานเครือข่ายผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน, ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจำนวน 20 ท่าน และลูกกตัญญูต่อบุพการี จำนวน 18 ท่าน

Read more

เสกบ้านหมู่คณะ Marist Fathers

8 เมษายน 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกบ้านสำหรับหมู่คณะนักบวช Marist Fathers อ.เมือง จ.ระนอง คณะนี้ได้เข้ามาเริ่มกิจการในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในปี 2006 ปัจจุบันได้ให้บริการช่วยเหลือด้านการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น สำหรับลูก หลานของผู้อพยพย้ายถิ่น โดยร่วมกับฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และได้มีการจัดตั้งมูลินิธิมาริส เพื่อดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเสกบ้านในวันนี้เป็นไปในแบบบรรยากาศของครอบครัว Marist Fathers เนื่องจากหมู่คณะ Marist Fathers ในประเทศไทยสังกัดแขวงฟิลิปปินส์ มีสมาชิกจำนวน 13 คน

Read more

รวมคน พลมารี

เตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการจัดงาน ได้เลือกเอาการฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จัดกิจกรรมรวมพลังพลมารี ทุกเปรสิเดียม ในสังฆมณฑล ภาวนาสำหรับความต้องการต่าง ๆ ของพระศาสนจักรท้องถิ่น งานนี้คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาธิการอำนวยการจัดงานชุมนุม และเป็นวิทยากรอบรม ด้วยตนเอง รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพรวมคน พลมารี

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

24 มีนาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญโยเซฟ ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมกับ คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้แทนพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนจำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

23 มีนาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จังหวัดชุมพร พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ และสัตบุรุษที่มาร่วมโมทนาคุณพระจำนวนมาก โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับมีคาเอล เปมิกา เอี่ยวตระกูล การเตรียมจิตใจเพื่อร่วมในการเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนจำนวน 2 คน รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

Read more