อบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4

วันที่ 12 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้นำและสมาชิก CBO ในพื้นที่จังหวัดพังงา (ร่วมด้วยกลุ่มตะกั่วป่า กลุ่มทับละมุ กลุ่มรมณีย์ กลุ่มคุระบุรี กลุ่มน้ำเค็ม และกลุ่มคึกคัก) โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานและการจ้างงานแรงงานต่างด้าว” และ“กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์สังคมพัฒนาฯ บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *