เยาวชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม

29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2019 ฝ่ายอภิบาลคริสตชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยแผยกเยาวชน ได้จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ (iLEAD)” ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมค่ายจำนวน 57 คน พระสงฆ์ 5 องค์ นักบวช 6 ท่าน และผู้ประสานงานเยาวชน 11 คน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี) บรรดาเยาวชนได้เริ่มค่าย ด้วยร่วมกิจกรรม Walk Rally มีประสบการณ์ รับรู้เรื่องราวการเฉลิมฉลอง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาส เจาะลึก ศึกษาประวัติศาสตร์ โดยการนำของบรรดา พระสงฆ์ นักบวชและผู้ประสานงานเยาวชน

หลังจากนั้น ได้เริ่มเปิดการอย่างเป็นทางการด้วยวจนพิธีกรมเปิด โดยคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ อดีตจิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ในวจนพิธีกรรมนี้ บรรดาเยาวชน ได้รับการล้างเท้า จากบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสานงานเยาวชน อันเป็นสัญลักษณ์ การแสดงออกถึงการรับใช้ซึ่งกันและกัน ดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำเป็นแบบอย่าง

กิจกรรมอบรมตลอดค่าย บรรดาเยาวชน ได้เรียนรู้จัก ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ โดยการแบ่งปันจาก นายณัฐคม จิตติรัตน์ อดีตผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ในค่ายนี้ บรราผู้นำได้มีโอกาสไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิตของตน พร้อมกับรับศีลอภัยบาป และรับพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธานในวจนพิธีกรรมดังกล่าว ค่ายในปีนี้ จบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาล เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ขอขอบคุณภาพจาก
@อมรศิลป์ ธีรานุวรรต์
@วีระพันธ์ พึ่งพรพระ
@เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพเยาวชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *