วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ “ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ชุมชนศิษย์พระคริสต์ จังหวัดตรัง”

30 พฤศจิกายน 2018 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเตรียมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม จัดกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ในโอกาสปีแห่งการเตรียมเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑล ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง

สำหรับการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน คณะทำงานได้นำกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มาไตร่ตรองและนำเข้าสู่แผนกิจกรรมอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ในท้องถิ่น

กิจกรรมในวันนี้ แม้ว่าพระคุณเจ้า จะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ท่านได้แสดงถึงความห่วงใย และความเป็นหนึ่งเดียวกับทีมงาน และกลุ่มคริสตชน ด้วยการจัดทำ Clip Vdo เพื่อนำกระบวนการไตร่ตรองมิติของการเยี่ยมเยียน โดยใช้วิธีการอ่านพระวาจาด้วยวิธีการแบบ Lectio Divina ต่อจากนั้นคณะทำงานได้เตรียมจิตใจพี่น้องสัตบุรุษ เพื่อรับศีลอภัยบาป และก่อนที่จะร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระ สำหรับการฉลองกลุ่มคริสตชนประจำปี คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้เป็นประธานในการตั้งศีล และอวยพรศีลมหาสนิท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *