ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

27 เมษายน 2019 วันที่สองของการชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมวันนี้ เป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศไทยจากทั้ง 11 สังฆมณฑล
ที่มาพร้อมกันการแสดง มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขมิสซังสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสนี้ ได้มอบใบพรพระสันตะปาปา และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่งานเครือข่ายผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน, ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจำนวน 20 ท่าน และลูกกตัญญูต่อบุพการี จำนวน 18 ท่าน

ก่อนที่จะจบพิธีบูชาขอบพระคุณ
คุณพ่อประเสริฐสม สมงาม จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และนางสุธิดา พรหมภักดี ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุมิสซังสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผู้แทนมอบธงชมรมผู้สูงอายุ ผ่านทาง มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ให้กับผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุมิสซังจันทบุรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ระดับชาติครั้งที่ 15 ปี ค.ศ.2020

วันเดียวกันนี้ ทีมแพทย์จากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟรี สำหรับทุกท่าน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *