พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับคณะทำงาน วิถีชุมชนวัด

“ขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัด ด้วยการจัดการที่ดี” วันที่ 28-30 ธันวาคม 2020 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับ คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบา เพื่อประเมิน ติดตาม และวางแนวทางการขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัดในปี 2021 โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของแต่ละชุมชนวัด ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับจากการออกไปพบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามวัด และการวางแผนงานอภิบาลของแต่ละวัด ซึ่งได้จากการสัมมนาพระสงงฆ์ นักบวช ฆราวาส ประจำปี 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *