ประชุมคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี, สรุปรายงานประจำปี ค.ศ.2020

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล เพื่อปรึกษาหารือ, สรุปรายงานประจำปี ค.ศ.2020 และเตรียมนำเสนอโครงการ กิจกรรม ตลอดปี ค.ศ.2021 ณ ห้องประชุม อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *