สัมมนาบุคลากร ศูนย์สังคมพัฒนา 4 สังฆมณฑล (กรุงเทพฯ , ราชบุรี, จันทบุรี, สุราษฏร์ธานี)

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2020 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ จัดสัมมนาบุคลากร ศูนย์สังคมพัฒนา 4 สังฆมณฑล (กรุงเทพฯ , ราชบุรี, จันทบุรี, สุราษฏร์ธานี) จำนวน 25 คน ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีคุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี เป็นวิทยากร

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงานอภิบาล โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของผู้ที่ทำงานด้านสังคม ทบทวนพันธกิจค่างๆ ผ่านทางการพบปะแลกเปลี่ยน ด้วยการใช้พระวาจาเป็นศูนย์กลางในชีวืต
2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน ไตร่ตรองและแสวงหาแนวทางทำงาน ด้วยการบูรณาการแนวคิดของพระศาสนจักรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรสืบสานพันธกิจแห่งการไถ่กู้ และการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์สังคมพัฒนาทั้ง 4 สังฆมณฑล ได้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *