ประชุมคณะกรรมการศูนย์การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ศสร.)

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ศสร.) ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล เพื่อกำหนดนโยบายด้านการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด และเตรียมความพร้อมในการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป อนึ่ง โรงเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวันทามารีอา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. โรงเรียนนิรมลชุมพร แผนกประถม อ.เมือง จ.ชุมพร
4. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
5. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
7. โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
8. โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา (ศูนย์ฝึกอาชีพ) อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
9. โรงเรียนเจริญศรีศึกษา อ.เมือง จ.ปัตตานี
10. โรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา

รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *