เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร และความยั่งยืนของสันติภาพโลก ด้วยเหตุนี้ พระกรณียกิจสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืนแผ่นดินไทย ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น คือการพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ที่มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) และรับแรงบันดาลใจจากองค์สันตะบิดา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562ตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นมา บรรดาเยาวชน คริสตชน และประชาชนต่างเดินทางมายังบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ และบริเวณโดยรอบ เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสที่จะเสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเยาวชนในช่วงเย็น เยาวชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ มาจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ และเยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย ซึ่งเยาวชนได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาค่่ายชุมนุมเยาวชนดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพระแม่มารี(สาทร) ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิกเท่านั้น เยาวชนที่ต่างความเชื่อก็เข้าร่วมในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ตลอดช่วงเวลาก่อนการเสด็จ ได้มีกิจกรรมบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี การแสดงจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การแสดงจากเยาวชนโฟโคลาเร และการแสดงจากสังฆมณฑลจันทบุรี จนถึงเวลาประมาณ 15 นาฬิกา เยาวชน และมวลชนที่มารอเฝ้าเตรียมตัวร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลาประมาณ 16 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายังอาสนวิหารอัสสัมชัญ จากนั้นเปลี่ยนมาประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน เสด็จไปยังบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อให้เยาวชน คริสตชน และประชาชนที่มารอเฝ้าอยู่บริเวณนอกอาสนวิหารอัสสัมชัญได้เฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางเสด็จ เยาวชนต่างร้องถวายพระพร ขับร้องเพลง โบกธงชาติไทยและธงวาติกันด้วยความปีติยินดีPrevious

รถยนต์พระประเทียบเปิดประทุนเคลื่อนมายังบริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเข้าสู่สำนักมิสซัง ซึ่งจัดเป็นที่ประทับรับรอง และเปลี่ยนฉลองพระองค์สำหรับพิธีกรรม เมื่อได้เวลาอันสมควร ขบวนแห่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เคลื่อนเข้าสู่อาสนวิหารอัสสัมชัญ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ในวันนี้ตรงกับวันฉลองนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ยังเยาว์ เป็นแบบอย่างของความรักความศรัทธา หลังจบการอ่านพระวรสาร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเทศนาแก่เยาวชนที่มาร่วมในพิธี จากนั้น ในภาคถวายเครื่องบูชา ผู้แทนเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์นำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถวายบูชาสักการะแด่พระเจ้า พร้อมกับบรรดาพระคาร์ดินัล อาร์ชบิชอป บิชอป และเยาวชน คริสตชน ประชาชนร่วมใจในการถวายบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้

อาสนวิหารอัสสัมชัญแห่งนี้ ถือเสมือนเป็นบ้านแม่ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในปัจจุบันจากความตั้งใจที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของคุณพ่อยอห์นบัปติสปัสกัลบาทหลวงชาวสยามเมื่อ พ.ศ.2352ต่อมา คุณพ่อเอมิล-ออกุสต์กอลมเบต์ อุปสังฆราชมิสซังสยาม ได้ก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2447และได้ถวายไว้ในอารักขาของแม่พระอัสสัมชัญต่อมาวัดอัสสัมชัญได้รับเกียรติสถาปนาขึ้นเป็นอาสนวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเมื่อพ.ศ.2508พร้อมกับการสถาปนาอัครสังฆมณฑล นอกจากนี้ เมื่อ 35 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนอาสนวิหารหลังนี้ เพื่อประทานพระวโรกาสให้บาทหลวง ภคินี นักบวชชายหญิงเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527Previous

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิชในฐานะผู้แทนพระศาสนจักรคาทอลิกไทยและปวงชนชาวไทยกราบทูลแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาที่เสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปามีพระดำรัสตอบขอบพระทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบใจคณะรัฐบาลและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยทั้งทรงขอบใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเสด็จเยือนครั้งนี้ทั้งเสียสละกำลังกายกำลังใจและทุกคนที่ภาวนาเพื่อพระองค์และทรงอำลาประเทศไทยและทรงขอให้ทุกคนอย่าลืมที่จะภาวนาเพื่อพระองค์ด้วยขบวนพิธีกรรมแห่ออกจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ สมเด็จพระสันตะปาปามีพระปฏิสันถารกับบรรดาเยาวชนที่ร่วมพิธีภายในอาสนวิหาร จนเสด็จถึงบริเวณประตูด้านหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาประทับรถยนต์พระประเทียบ เสด็จกลับสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประเทศไทย เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจบนแผ่นดินไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นในเช้าวันรุ่นขึ้น

#PopeVisitThailand

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม