ฉลองโมทนาคุณพระ

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี และมีคุณพ่ออภิรักษ์ ทับปิง, คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี, คุณพ่อสุรศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์, คุณพ่อชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพิธีดังนี้
* เสกยานพาหนะของพี่น้องสัตบุรุษ
* นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
* นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับศีลกำลัง
* ประมูลพืชผลของบรรดาพี่น้องที่นำมาถวายเป็นเครื่องบูชา
และร่วมกันรับประทานอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *