ประมุข

 


 • พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต (ค.ศ.1969 – 1988)
 • วันเกิด 9 มิถุนายน 1912
 • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 18 มีนาคม 1939
 • อภิเษกเป็นพระสังฆราช 29 มิถุนายน 1951 (สังฆมณฑลราชบุรี)
 • 14 กันยายน 1969 (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)
 • มรณะ 16 พฤศจิกายน 1994
 • ประวัติ พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต โดยสังเขป
 • พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ค.ศ.2004 – ปัจจุบัน)
 • วันเกิด 9 กุมภาพันธ์ 1946
 • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 29 มิถุนายน 1975
 • อภิเษกเป็นพระสังฆราช 28 พฤศจิกายน 2004