นักบวช

นักบวชซาเลเซียน

 • ภราดายอแซฟ เกรียงศักดิ์ ฮอริกุจิ
 • ภราดายอห์นบัปติสต์ ถนัด อนันต์
 • บราเดอร์ยอนห์น บอสโก ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์
 • บราเดอร์ฟรังซิสเซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์

นักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

 • ภราดายอแซฟ สุจินต์ กิจสมัคร

นักบวช MARIST FATHERS

 • บราเดอร์อาร์โนลการ์เฟรีโอ

นักบวช Marist Brothers

 • ภราดากิลแบร์ สเตารโด บาริสลัส เลคุก้า
 • ภราดาโดโรเทว โรมัน เปเรส

ภคิณีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

 • ซิสเตอร์อักแนส วิไลวรรณ ยนปลัดยศ
 • ซิสเตอร์เทเรซา ธิดาเพ็ญ จรัสศรี
 • ซิสเตอร์อังเนส ถวิล เสรีพรพงศ์
 • ซิสเตอร์โยวันนา มัลลิกา ปานมีศรี
 • ซิสเตอร์แบรนาแด็ต มีนา พึ่งพรพระ
 • ซิสเตอร์เทเรซา อริสรา สุริปะ
 • ซิสเตอร์อันนา มนฤดี ฤกษ์มณีชัย
 • ซิสเตอร์เทเรซา สุภาวดี แข็งกิจ
 • ซิสเตอร์เรยีนา สายสุดา กิจประยูร
 • ซิสเตอร์อักแนส นรา นิยมไทย
 • ซิสเตอร์อันนา ยุวดี คุ้มภัย
 • ซิสเตอร์มารีอา พวงผกา ราชธน
 • ซิสเตอร์เทเรซา ฐิติมน ถาวร
 • ซิสเตอร์เทเรซา มาลี ธรรมอุปกรณ์
 • ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ
 • ซิสเตอร์อันนา วีนา ชุนฟ้ง
 • ซิสเตอร์มารีอา สายทิพย์ บุญถนอม
 • ซิสเตอร์มารีอา ศรีสมร ช้อยเครือ
 • ซิสเตอร์มักดาเลนา ลัดดา ช้อยเครือ
 • ซิสเตอร์มารีอา นิภา ศรีขจรลาภ
 • ซิสเตอร์อันนา ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
 • ซิสเตอร์เทเรซา ดารณี ยนปลัดยศ
 • ซิสเตอร์มารีอา วรรณา วิสิฐนนทชัย
 • ซิสเตอร์มาการีตา ปัญญาวดี วงศานุพัทธ์
 • ซิสเตอร์เทเรซา สายรุ้ง สระทองเถื่อน
 • ซิสเตอร์เทเรซา นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์
 • ซิสเตอร์มารีอา ระเบียบ ช้อยเครือ
 • ซิสเตอร์เทเรซา ชลอรัตน์ สวัสดี
 • ซิสเตอร์เทเรซา เจนจิรา ถวัลย์วนากร
 • ซิสเตอร์เทเรซา สุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์
 • ซิสเตอร์มารีอา กอเร็ตตี จินตนา รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 • ซิสเตอร์คริสตินา ประทุมวัลย์ กิจแก้ว
 • ซิสเตอร์มารีอา ดารารัตน์ เพ่งพินิจ
 • ซิสเตอร์เทเรซา วันเพ็ญ เชื้อรัมย์
 • ซิสเตอร์เทเรซา ประยงค์ศรี แย้มสุนทร
 • ซิสเตอร์อาคาทา ประไพ ทศไพสนธิ
 • ซิสเตอร์เทเรซา มีนา อดุลย์เกษม
 • ซิสเตอร์มารีอา ลาวัลย์ ก๊กเครือ
 • ซิสเตอร์ดรุณี ศรีมงคล
 • ซิสเตอร์อุษณีย์ เหมบุตร

ภคิณีคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร

 • มาเซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง
 • มาเซอร์มารีเกรซ บุญทิวา ศิริกัณฑ์
 • มาเซอร์อาคาทา สายรุ้ง นงค์สวัสดิ์
 • มาเซอร์มารี มาเดอแลน บุญทองมาก
 • มาเซอร์แทแรสฟรังซัวร์ สุภาพิศ เจียรวณิชย์

ภคิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 • ซิสเตอร์แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ
 • ซิสเตอร์มารีอา นิภา รักผกาวงศ์
 • ซิสเตอร์เบดา วันทนา อโศกสกุล
 • ซิสเตอร์เวนันท์ สุดา ชาญสว่าง

ภคิณีคณะธิดาเมตตาธรรม

 • ซิสเตอร์นาตาเลีย เอนดริก้า
 • ซิสเตอร์แบรนาแด็ต ขันทอง แกงเขียว
 • ซิสเตอร์อานีเซีย โลเลีย
 • ซิสเตอร์เอลีชา ดูมาพิท
 • ซิสเตอร์สถาน บัวขันธ์

ภคิณีคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

 • ซิสเตอร์มารีอา กอเร็ตตี เบญจมาศ โสภาราษฎร์
 • ซิสเตอร์มารีอา อนนท์ ศรีทน
 • ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต นวนันทน์ แสนยากุล
 • ซิสเตอร์มารีอา สุมณฑา ตั้วเฮ็งทรัพย์

สถานบันพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

 • ซิสเตอร์มอนิกา อุะไร สุขสะอาด
 • ซิสเตอร์อังเยรา อังคนา ชื่นบาน
 • ซิสเตอร์ซาบินา สุจิตรา แสงแดง
 • ซิสเตอร์โยฮันนา ขวัญใจ เพียรพันธ์

ภคิณีคณะศรีชุมพาบาล

 • ซิสเตอร์ยูเฟรเซีย มีสมกลิ่น
 • ซิสเตอร์ซันดาร์ อายี
 • ซิสเตอร์พอลลีน ลักขณา สุขสุจิตร

ภคิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

 • ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ
 • ซิสเตอร์มารีอา อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร
 • ซิสเตอร์คัทริน เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี
 • ซิสเตอร์วรินทิพย์ อินทรแย้ม
 • ซิสเตอร์มาการิตา สายสมร สิริรัตนกูล
 • ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ
 • ซิสเตอร์เยโนเวฟา จันทรา โครตกำกับ
 • ซิสเตอร์มารีอา ผกามาศ มาสอน
 • ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้ามซอม

ภคิณีคณะกลาริส กาปูชิน

อารามพระมารดาแห่งพระศาสนจักร (บ้านแสงอรุณ)

 • คุณแม่โยวันนา กาเตลลานี (อธิการิณี)
 • ซิสเตอร์อันนา สกาเรีย
 • ซิสเตอร์เอลีซาแบ็ธ สุดใจ ลิ้มศฤงคาร
 • ซิสเตอร์อังเยลีกา จิตมาลี ทองคำ
 • ซิสเตอร์เชชีเลีย บุญมี กิจสกุล
 • ซิสเตอร์เทเรซา โสภิณ จันทร์ไพศรี
 • ซิสเตอร์เรยีนา วัชรี คงมีทรัพย์
 • ซิสเตอร์กาทารีนา ชฏานารถ ธรรมอุปกรณ์
 • ซิสเตอร์เวโรนีกา พรวิภา ลิมาลัย
 • ซิสเตอร์อันตน สุภาพร เข็มทอง
 • ซิสเตอร์สเตเฟน สุธิดา จูสวย
 • ซิสเตอร์โดนาตา จรีรัตน์ จินะ
 • ซิสเตอร์เกียรา สุนิษา แซ่หงั่น
 • ซิสเตอร์เอมมานูแอล จงกลนี จินะ
 • ซิสเตอร์อามาตา นิตยา ยนปลัดยศ
 • ซิสเตอร์เฟเดเล กาญจนา ฉัตรวัฒนาสกุล
 • ซิสเตอร์เบอาตรีเช บุญส่ง ทับปิง
 • ซิสเตอร์ฟาตรีเซีย อารี ดุรงค์กันทร
 • ซิสเตอร์ยาชินทา นิภาพร กระบวนงาม
 • ซิสเตอร์โกเล็ตตา อุษณีย์ ใจธรรมมโน
 • ซิสเตอร์มารีอาสเปรันซา สิริพร กระบวนงาม
 • ซิสเตอร์ฟรังเชกา ศศิธร ทับปิง
 • ซิสเตอร์มารีอาสเปรันซา สิริพร กระบวนงาม
 • ซิสเตอร์ฟรังเชกา ศศิธร ทับปิง

อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม

 • ซิสเตอร์มาเรีย กลาเซีย สุปราณี ฉัตรบรรยงค์ (อธิการิณี)
 • ซิสเตอร์เอมมานูแอล อุบลรัตน์ สวนชำนิ (รองอธิการิณี)
 • ซิสเตอร์ฟรังซิสกา พิลัยพรรณ นักพรรษา
 • ซิสเตอร์เคียรา บังอร ชาภิรมย์
 • ซิสเตอร์มาเรียเปีย สมพร จันทร์อุทัย
 • ซิสเตอร์มาการีตา พรทิพย์ ตันเจริญ
 • ซิสเตอร์เฟลีเช เพียงแข ทิพย์สนิท
 • ซิสเตอร์อังเนส ปิ่นมณี ชัยโชคดี
 • ซิสเตอร์เซเรนา เพียรวิทย์ ธรรมรงค์สุขชโลธร
 • ซิสเตอร์เทเรซา สุกัญญา ทวีศักดิ์วนาไพร
 • ซิสเตอร์อานูนเซียตา สุมาลี สิทธิวาสนากำเนิด
 • ซิสเตอร์อาซุนตา โยธกา พรเมธีกุล
 • ซิสเตอร์เลตีเซีย สุชาดา ดุโย
 • ซิสเตอร์อันนามาเรีย ศิริพรพรรณ กังก๋ง