นักบวชซาเลเซียน

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ภราดาโยเซฟ เกรียงศักดิ์ ฮอริกุจิ
 • ภราดายอห์น บัปติสต์ ถนัด อนันต์

[/su_column][/su_row]

นักบวชสติกมาติน

 • ภราดายอแซฟ สุจินต์ กิจสมัคร

ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์มารีอา กอเร็ตตี มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์
 • ซิสเตอร์เทเรซา ธิดาเพ็ญ  จรัสศรี
 • ซิสเตอร์อักแนส พนารัตน์   เพ่งพินิจ
 • ซิสเตอร์แบรนาแด็ต อุทุมพร  แซ่โล้ว
 • ซิสเตอร์เทเรซา จรัญญา   เปาเล้ง
 • ซิสเตอร์มารีอา ศรีสมร ช้อยเครือ
 • ซิสเตอร์อันนา วรรณา  เลาหบุตร
 • ซิสเตอร์เรยีนา สายสุดา กิจประยูร
 • ซิสเตอร์มารีอา หทัยทิพย์  ยอดสุขประเสริฐ
 • ซิสเตอร์มารีอา พวงผกา ราชธน
 • ซิสเตอร์เทเรซา นารี  แก้วทวี
 • ซิสเตอร์โยวันนา มัลลิกา  ปานมีศรี
 • ซิสเตอร์โรซา สุภา  ทองอำไพ
 • ซิสเตอร์อันนา อารยา   ภานุศรี
 • ซิสเตอร์มารีอา วรรณา วิสิฐนนทชัย
 • ซิสเตอร์เทเรซา กุลธิดา   อมรธีระกุล
 • ซิสเตอร์อักแนส สมศรี  ถนอมดาลัด
 • ซิสเตอร์เทเรซา ชลอรัตน์  สวัสดี
 • ซิสเตอร์เซซีลีอา สุดารัตน์   วิหคไพรวัลย์
 • ซิสเตอร์อันนา ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์เทเรซา อรวรรณ  สินสมรส
 • ซิสเตอร์มารีอา ดารารัตน์ เพ่งพินิจ
 • ซิสเตอร์มารีอา ศิริพร  เสียงไพเราะ
 • ซิสเตอร์เทเรซา วันเพ็ญ เชื้อรัมย์
 • ซิสเตอร์หลุยส์ สุธี  เจริญพานิช
 • ซิสเตอร์มารีอา ดรุณี     ศรีมงคล
 • ซิสเตอร์อันนา วีนา  ชุนฟุ้ง
 • ซิสเตอร์มารีอา นิภา ศรีขจรลาภ
 • ซิสเตอร์มารีอา สายทิพย์  บุญถนอม
 • ซิสเตอร์เทเรซา เจนจิรา   ถวัลย์วนากร
 • ซิสเตอร์เทเรซา สุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์
 • ซิสเตอร์มารีอา ระเบียบ ช้อยเครือ
 • ซิสเตอร์มาการีตา ปัญญาวดี วงศานุพัทธ์
 • ซิสเตอร์เทเรซา สายรุ้ง สระทองเถื่อน
 • ซิสเตอร์อักแนส นรา นิยมไทย
 • ซิสเตอร์เทเรซา มีนา อดุลย์เกษม
 • ซิสเตอร์โรซา สุภาพร  ฤทธิปัญญา
 • ซิสเตอร์มารีอา กอเร็ตตี จินตนา  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 • ซิสเตอร์เทเรซา ประยงค์ศรี  แย้มสุนทร
 • ซิสเตอร์เทเรซา ดารณี  ยนปลัดยศ

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • เซอร์ชองเทแรส บังอร โก่งศร
 • เซอร์มารี-ฟรังซิส วรสาร
 • เซอร์เปาลา  พรประเสริฐรักษา

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • เซอร์แทแรส ฟรังซัวส์ เจียระวณิชย์
 • เซอร์โมรีน  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
 • เซอร์ เจน ว่องไว

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์เบดา วันทนา อโศกสกุล
 • ซิสเตอร์เทเรซา พัตรา  ขมสนิท

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์มักดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส
 • ซิสเตอร์มารีอา ประทุมพร วิจิตรวงศ์

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะธิดาเมตตาธรรม

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • Sr. Rosario Caminoy
 • Sr. Watcharaphorn Budda
 • Sr. Bunthum Muelae

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • Sr. Pornpimon Thohwe
 • Sr. Mercedes Dagoob

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์มารีอา สุมณฑา ปั้วเฮงทรัพย์
 • ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต นวนันทน์ แสนยากุล

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์มาการิตา เบญจมาส โสภามาส

[/su_column][/su_row]

สถาบันพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์เทเรซา ประกายมาตร ทองอินทร์

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์มารีอา ประภาพร  บวกหาร

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะศรีชุมพาบาล

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์ยูเฟรเซีย มีสมกลิ่น

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์พอลลีน ลักขณา สุขสุจิตร

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์อังเจลา ทองอยู่  กิจสกุล
 • ซิสเตอร์มารีอา อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร
 • ซิสเตอร์คัทริน ศรีสุดา สุทธิรัตนากร
 • ซิสเตอร์มารีอา พรพิมล อ่อนไถล

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์อันนา ขวัญเรือน โอนากุล
 • ซิสเตอร์อันนา มุกดา  ศิริวรศิลป์
 • ซิสเตอร์เทเรซา นิรมล เจียมศิริ
 • ซิสเตอร์มารีอา มะลิวัลย์  ตันสิงห์

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะกลาริส กาปูชิน

อารามพระมารดาแห่งพระศาสนจักร (บ้านแสงอรุณ)

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • คุณแม่โยวันนา กาเตลลานี (อธิการิณี)
 • ซิสเตอร์เฟเดเล กาญจนา  ฉัตรวัฒนาสกุล
 • ซิสเตอร์อัสซุนตา  เสียงไพเราะ
 • ซิสเตอร์อังเยลีกา จิตมาลี  ทองคำ
 • ซิสเตอร์เชชีเลีย บุญมี  กิจสกุล
 • ซิสเตอร์เทเรซา โสภิณ   จันทร์ไพศรี
 • ซิสเตอร์เรยีนา วัชรี  คงมีทรัพย์
 • ซิสเตอร์กาทารีนา ชฎานาถ  ธรรมอุปกรณ์
 • ซิสเตอร์เวโรนีกา พรวิภา  ลิมาลัย
 • ซิสเตอร์อันตน สุภาพร  เข็มทอง

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์สเตเฟน สุธิดา  จูสวย
 • ซิสเตอร์เกียรา สุนิษา  แซ่หงั่น
 • ซิสเตอร์เอมมนูแอล จงกลนี  จินะ
 • ซิสเตอร์อามาตา นิตยา  ยนปลัดยศ
 • ซิสเตอร์เบอาตรีเช บุญส่ง  ทับปิง
 • ซิสเตอร์ปาตรีเซีย อารีย์  ดุรงค์กันทร
 • ซิสเตอร์ยาชินทา นิภาพร  กระบวนงาม
 • ซิสเตอร์โกเล็ตตา อุษณีย์  ใจธรรมมโน
 • ซิสเตอร์ฟรังเชสกา ศศิธร ทับปิง

[/su_column][/su_row]

อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์มาเรีย กลาเซีย สุปราณี ฉัตรบรรยงค์ (อธิการิณี)
 • ซิสเตอร์มาเรียเปีย สมพร  จันทร์อุทัย
 • ซิสเตอร์มาการีตา พรทิพย์  ตันเจริญ
 • ซิสเตอร์เอมมนูแอล อุบลรัตน์  สวนชำนิ
 • ซิสเตอร์ฟรังซิสกา พิลัยพรรณ นักพรรษา
 • ซิสเตอร์เคียรา บังอร  ชาภิรมย์
 • ซิสเตอร์เฟลีเช เพียงแข  ทิพย์สนิท
 • ซิสเตอร์อักเนส ปิ่นมณี  ชัยโชคดี

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • ซิสเตอร์เซเรนา เพียรวิทย์ ธรรมรงค์สุขชโธร
 • ซิสเตอร์เทเรซา สุกัญญา ทวีศักดิ์วนาไพร
 • ซิสเตอร์กลอรีอา วารุณี  พิทักษ์ศรีสกุล
 • ซิสเตอร์อาซุนตา โยธกา พรเมธีกุล
 • ซิสเตอร์อานูนเซียตา สุมาลี สิทธิวาสนากำเนิด
 • ซิสเตอร์เลตีเซีย สุชาดา ดุโย
 • ซิสเตอร์อันนามาเรีย ศิริพรพรรณ กังก๋ง
 • ซิสเตอร์โดนาตา จรีรัตน์  จินะ

[/su_column][/su_row]

ภคินีคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

 • ซิสเตอร์เทเรซา มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล