พระวาจาประจำวัน LECTIO DIVINA – DAILY โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล