“จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี” (สดด 118:1)

เพลงสดุดีบทนี้ เป็นพระวาจาหลักที่คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง การสถาปนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีครบ 50 ปี (1969-2019) ได้นำมาเป็นหัวใจของการไตร่ตรอง เพื่อการจัดเตรียมการฟื้นฟู และกิจกรรมการอภิบาลต่าง ๆ ตลอดเดือนตุลาคม 2018 – กันยายน 2019

การเตรียมเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง ในคืนวันที่  29 กันยายน 2018  ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น คณะกรรมการจัดเตรียมงาน ได้เริ่มเตรียมจิตใจ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณ และแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระโดยได้จัดทำบุษบกเกวียน ที่บรรทุกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ เริ่มต้นขบวนแห่ บริเวณที่ตั้งรูปปั้นของพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต หน้าอาสนวิหารหลังเก่า ไปยังอาสนวิหารหลังปัจจุบัน โดยมีคุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี พระสงฆ์ลูกวัดองค์แรกของอาสนวิหาร เป็นประธานในพิธี  ในบทเทศน์ คุณพ่อได้ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ สังฆมณฑล เป็นต้นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคริสตชนอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ผ่านทางชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่ง ซึ่งได้เติบโต ท่ามกลางการเยี่ยมเยียน อภิบาล ของบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์ นักบวช และพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลทั้งสามองค์ ซึ่งคุณพ่อได้ใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วย คือพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ และพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

สำหรับการเปิดปีเฉลิมฉลอง 50 ปี  วันที่ 30 กันยายน 2018 เริ่มต้นด้วยการแสดงจินตลีลาเพลงมาร์ช 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จากนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เพื่ออธิบายความหมาย ตราสัญลักษณ์ “ฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี” ดังนี้ คือ

 • “สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 50 ปี” : ฉลองครบ 50 ปี ที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็นสังฆมณฑลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1969
 • 1969 – 2019: ปีคริสตศักราชแสดงช่วงเวลา 50 ปีของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
 • เปลวไฟที่รูปร่างคล้ายนกพิราบ : การประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางการประทานพระพรและการทรงนำขององค์พระจิตเจ้า ทรงเป็นองค์อภิบาลและนำการแพร่ธรรมตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และจะทรงนำต่อเนื่องสู่อนาคต
 • งานแพร่ธรรมด้ามขวานทอง : “งานแพร่ธรรม” คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้รับจากองค์พระเยซูคริสตเจ้า “ด้ามขวานทอง” หมายถึงพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • “แผนที่ภาคใต้” : แสดงถึงเขตปกครองของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 15 จังหวัด  ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดยะลา
 • “ตัวอักษรภาษาละติน M ภายใต้มงกุฎดาว 12 ดวง” : หมายถึง “พระนางพรหมจารีมารีย์”
 • “เกวียน” : ได้รับแรงบันดาลใจจากตราประจำตำแหน่งของพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต ที่จะมอบตนเป็นพาหนะของพระนางมารีย์  โดยให้พระนางเป็นสารถีขับรถคันเล็ก ๆ นี้ ออกเดินทางเพื่องานแพร่ธรรมทั่วสังฆมณฑล

หลังจาการรับชมการแสดงแล้ว พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้เป็นประธาน ประกอบพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเปิดปีเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ร่วมกับรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้แทนสัตบุรุษจากทั่วทั้งสังฆมณฑล และพี่น้องจากต่างสังฆมณฑลที่เดินทางมาร่วมในพิธี

ในบทเทศน์พระสังฆราช ได้ให้ความหมาย 3 ประการของการฉลองคือ

 1. หยุดเพื่อมองอดีตของสังฆมณฑล ว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร  แผนการของพระเจ้า สำหรับประชากรในภาคใต้ ได้เริ่มโดยพระเจ้าได้ทรงประทานพระจิตเจ้าให้กับ    พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 (กำลังจะได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญ 14 ต.ค. 2019) ในการสถาปนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  โดยมีพระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต เป็นประมุของค์แรก  พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประกาศว่า ท่านอยากเป็นรถคันเล็ก ๆ นำพาพระมารดาองค์อุปถัมภ์ไปทั่วสังฆมณฑล ให้ทุกจังหวัดมีไม้กางเขนปักอยู่
 2. ทำความเข้าใจกับปัจจุบัน จากอดีตเราพบว่า “การเยี่ยมเยีน” เป็นบทบาทสำคัญ และเป็น วิธีแพร่ธรรมที่ชัดเจน การเยี่ยม ตรงกับปนิธานของพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ที่จะเป็นรถคันเล็กพาพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ไปสุดแดนมิสซัง ดังนั้นตลอดทั้งปีจึงส่งเสริมให้ทุกวัดมีการออกเยี่ยมเยียน อย่างจริงจัง
 3. แผนการที่จะเดินต่อไปในอนาคต หลังจากฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลมีแผนที่ชัดเจน ตามกฤษฏีกา สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ที่จะพยายามทำให้ คริสตชน เป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

เพื่อจะบรรลุ 3 วัตถุประสงค์นั้น จะมีการนำพระวรสาร ของนักบุญลูกาในบทที่ 1 ข้อ 26-56 มาเป็นแรงผลักดัน ซึ่งมีเนื้อหาหลัก 3 ประการ คือ การแจ้งข่าวเรื่องการประสูติของพระเยซูเจ้า, พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ และบทเพงสรรเสริญของแม่พระ โดยจะมีการนำพระวาจาเหล่านี้มารำพึงตามรูปแบบของ Lectio คือ การอ่านพะรวาจาร่วมกัน แล้วอ่านชีวิตของเราแต่ละคน แต่ละหมู่คณะ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในระดับสังฆมณฑล

หลังจากรับศีลมหาสนิท ได้มีการสวดบทภาวนาฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลร่วมกัน หลังจากอวยพรปิดพิธี พระสังฆราช ได้เสกพระรูปพระมารดาองค์อุปภัมภ์ ซึ่งบรรทุกอยู่บนบุษบกเกวียน โดยตลอดปีของการเฉลิมฉลอง จะมีการนำพระรูปพระมารดาพร้อมกับเกวียนเดินทางไปในการฉลองวัดทุกวัดในสังฆมณฑล  หลังจากเสกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัภม์แล้ว พระสังฆราชได้มอบธง ตราสัญลักษณ์ฉลอง 50 ปี สังฆมณฑล ให้กับผู้แทนวัด ทุกวัดในสังฆมณฑล

โอกาสปีแห่งการเตรียมฉลองนี้ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้เดือนตุลาคม 2018 – กันยายน 2019 เป็น “ปีแห่งการฉลองครบ 50 ปี ที่สังฆมณฑลได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็นสังฆมณฑล” เพื่อให้การเฉลิมฉลองนี้ เป็นประโยชน์ในด้านการอภิบาลคริสตชน ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างและฟื้นฟูในทุกมิติ คณะกรรมการจัดเตรียมงาน ได้กำหนดตารางการระลึกถึงและฟื้นฟูในแต่ละเดือน ดังนี้ คือ


ตารางการระลึกถึงและฟื้นฟู ในระหว่างปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

[su_table responsive=”yes”]

เดือน

กิจกรรม

ตุลาคม
 • ระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ, เน้นการสายประคำตามบ้าน
 • ฟื้นฟูการอภิบาลเด็กคาทอลิก, ยุวธรรมทูต, เด็กช่วยจารีต
 • กิจกรรมค่ายยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑล (9-12 ต.ค. 2018)

พฤศจิกายน

 • ระลึกถึงมิชชันนารี, อดีตผู้อภิบาลที่ล่วงลับ, ผู้ล่วงลับ, วิญญาณในไฟชำระ
 • เน้นการ เสกสุสานแต่ละวัด  เป็นพิเศษเสกสุสานวัดแม่พระฟาติมา (17 พ.ย. 2018)

ธันวาคม

 • ฟื้นฟูครอบครัว, เน้นงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว
 • กิจกรรมฉลองคริสตมาส และ ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (สชค.) จัดในระดับวัด

มกราคม

 • ฟื้นฟูงานด้านสังคม, ผู้ประสบภัย, ผู้ยากไร้, ผู้อยู่ชายขอบ, องค์กรวินเซนต์เดอปอล ในโอกาสฉลองวัดนักบุญอักแนสกระบี่ (26 ม.ค. 2019)
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการชุมนุมวินเซนต์เดอปอล – งานด้านสังคม

กุมภาพันธ์

 • ฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนโอกาสฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ (10 ก.พ. 2019) กิจกรรมชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑล
มีนาคม
 • ฟื้นฟูเรื่องศีลอภัยบาป, การกลับใจใช้โทษบาป, ผู้อยู่นอกพระศาสนจักร เน้นการจัดวันพุธรับเถ้าในระดับวัด (6 มี.ค. 2019), โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ (9 มี.ค. 2019) กิจกรรม ชุมนุมพลมารี (ภาวนาเพื่อการกลับใจ)
เมษายน
 • ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนด้วยธรรมล้ำลึกปัสกา, ภาวนาเพื่อพระสงฆ์ นักบวช เน้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์-สมโภชปัสกา (14-21 เม.ย. 2019), วันครอบครัวสังฆมณฑล
พฤษภาคม
 • ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์, ฟื้นฟูกระแสเรียก, การศึกษาคาทอลิก, ครูคาทอลิก
 • กิจกรรมฉลองสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ (4 พ.ค. 2019),
 • เน้นพิธีกรรมในแต่ละโรงเรียน
มิถุนายน
 • ฟื้นฟู ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท, ภาวนาเพื่อเอกภาพและสันติภาพ เน้นการสมโภชพระคริสตกายาในแต่ละวัด (23 มิ.ย. 2019), โอกาสฉลองวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมชุมนุมเคารพศีลเขตอันดามัน
กรกฎาคม
 • ฟื้นฟูผู้สูงอายุ, ครูคำสอน โอกาสฉลองวัดแม่พระฟาติมา (14 ก.ค. 2019) จัดกิจกรรม ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
 • ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม (21 ก.ค. 2019) และจัดกิจกรรมชุมนุมครูคำสอน
สิงหาคม
 • ฟื้นฟูความศรัทธาต่อแม่พระ, งานสื่อมวลชน เน้นฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (18 ส.ค. 2019) และ งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิก
กันยายน
 • การฉลอง 50 ปี และ การแพร่ธรรม
 • ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล พร้อมกับ การฉลอง 50 ปีสังฆมณฑล

[/su_table]


ตลอดปีของการเฉลิมฉลองนี้ คณะกรรมการ ได้แต่งบทภาวนาพิเศษ เพื่อใช้ในงานอภิบาลตลอดทั้งปี

บทภาวนาโอกาสฉลอง 50 ปีสังฆมณฑล

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดี โปรดให้สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้รับการสถาปนา และทรงทำนุบำรุงต่อเนื่องมาจนถึงการเฉลิมฉลองปีที่ 50 ขอโมทนาพระคุณที่ทรงโปรดประทานผู้อภิบาลจำนวนมากมาสู่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และทรงโปรดให้เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระองค์ได้ปรากฏอยู่ทั่วทั้งสังฆมณฑลจนกระทั่งปัจจุบัน

ขอโปรดให้คริสตชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้รับการฟื้นฟู ให้รู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า อาศัยพระวาจา การภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องด้วยอารยธรรมความรักและรับใช้ของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะต่อผู้ประสบปัญหาและผู้ยากไร้

ขอทรงโปรดประทานพละกำลัง และปรีชาญาณแห่งองค์พระจิตเจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อการประกาศข่าวดี จะได้ก้าวหน้าในความเชื่อและความซื่อสัตย์ สืบสานพันธกิจของบรรดาธรรมทูต ในการนำความรักและพระหรรษทานแห่งความรอดพ้นไปสู่ทุกคน และนำพาองค์พาพระมารดามารีย์ไปจนสุดเขตแดนของสังฆมณฑล

ขอกราบวิงวอนพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ได้ทูลเสนอวิงวอนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เพื่อพวกลูกจะได้เป็นศิษย์แท้จริงของพระคริสตเจ้า กระตือรือร้นและรักการแพร่ธรรม สืบสานวิถีชีวิตคริสตชนและวัฒนธรรมดีงาม เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า

พวกลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาเมน


รับชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

[su_slider source=”media: 251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,257,256,255,254,253,252,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227,226,225,224,223,222,221,220,219,218″ width=”720″ height=”480″ title=”no”]

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม