วันที่สองของการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปยังวัดนักบุญเปโตร ประทานพระวโรกาสให้ บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน และคริสตชน เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นมา บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง และคริสตชนในชุมชนโดยรอบวัดที่ส่วนมากนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก รวมถึงคริสตศาสนิกชน และประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมารอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาที่วัดนักบุญเปโตร ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน คริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรมแก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน จนก่อตัวขึ้นเป็นชุมชนคริสตชนคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ

เวลาประมาณ 10 นาฬิกา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ไปยังวัดนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อขบวนรถยนต์พระประเทียบถึงปากทางเข้าถนนซอยวัดโรมัน เจ้าหน้าที่วัดย่ำระฆัง วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง ตลอดสองข้างทางของถนน มีคณะนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด เขต 5 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสด็จถึงทางเข้าวัด ทรงเปลี่ยนมาประทับรถพระประเทียบเปิดประทุน เพื่อประทานพระวโรกาสให้คริสตชนที่มาเข้าเฝ้าบริเวณโดยรอบของวัดนักบุญเปโตรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จโดยรถพระประเทียบเปิดประทุนโดยรอบบริเวณแล้ว บาทหลวงอิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร เฝ้ารับเสด็จที่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำเสด็จเข้ายังวัดถึงบริเวณด้านหน้าพระแท่นบูชา ผู้แทนบาทหลวง นักบวชหญิง สามเณร และครูคำสอน ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระสันตะปาปา แล้วเสด็จไปทรงวางช่อดอกไม้คารวะพระรูปนักบุญเปโตร อัครสาวก ผู้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก และเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด

จากนั้นเสด็จไปเบื้องหน้าตู้ศีลมหาสนิทประจำวัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นปัง ซึ่งได้รับการเสกเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาถวายสักการะ และภาวนาครู่หนึ่งแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว กราบทูลรับเสด็จ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสวมกอด และมีพระปฏิสันถารกับบิชอปประธาน ต่อด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง “หนทางแห่งรัก” ตามด้วย เบเนแด๊ดต้า จงรัก ดอนโนรัน ขณะนี้กำลังเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ในคณะนักบวชหญิง “ซาเวเรียน” หรือคณะธรรมทูตแห่งพระแม่มารีย์ เป็นผู้แทนนักบวชกราบทูลเกี่ยวกับการเป็นประจักษ์พยานชีวิต จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาประทานของที่ระลึกและมีพระปฏิสันถารกับผู้แทนกล่าวประจักษ์พยาน จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระโอวาทแก่บรรดาบาทหลวง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เมื่อจบพระโอวาทแล้ว ทุกคน ณ ที่นั้นพร้อมใจกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เพื่อขอพระเจ้าได้โปรดประทานผู้สนใจถวายชีวิตเป็นบาทหลวง นักบวช นักพรตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการงานแพร่พระคริสตธรรมจะดำเนินไปด้วยดี

จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระพรของอัครสาวกแก่ผู้มาเฝ้า แล้วประทานของที่ระลึกเป็นรัศมีสำหรับตั้งศีลมหาสนิท โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ตามด้วยทุกคนพร้อมกันขับร้องเพลง “หนทางพระคริสต์” แล้วเสด็จออกจากวัดนักบุญเปโตรไปยังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

#PopeVisitThailand

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม