[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

  • พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต (ค.ศ.1969 – 1988)
  • วันเกิด 9 มิถุนายน 1912
  • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 18 มีนาคม 1939
  • อภิเษกเป็นพระสังฆราช 29 มิถุนายน 1951 (สังฆมณฑลราชบุรี)
  • 14 กันยายน 1969 (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)
  • มรณะ 16 พฤศจิกายน 1994
  • ประวัติ พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต โดยสังเขป

[/su_column][/su_row]


[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column][/su_row]


[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column][/su_row]